Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Filosofie mateřské školy

Škola vychází ve své filozofii z projektu „Osobnostně rozvíjejícího modelu předškolní výchovy“, založeném na demokratických principech pedagogického vedení, jehož snahou je podílet se pozitivně na formování rodící se osobnosti dítěte. Smyslem školy je usilovat spolu s rodiči o všestranný rozvoj dětí, při respektování jejich individuálních potřeb tak, aby prožily radostné dětství. Hlavním cílem výchovy dítěte je podporovat a rozvíjet touhu a radost z poznávání světa kolem nás, budování zdravých sociálních vztahů a víru v sebe sama. Důraz je kladen na rozvoj schopností každého dítěte s ohledem na jeho individualitu, potřeby a nadání.

Základním výchovným prostředkem je střídání individuálních, skupinových i společných herních činností, které vycházejí z potřeb dětí a nejsou jim vnucovány zvenčí. Role učitele spočívá v autentickém vedení dětí k nejvyššímu možnému uplatňování jejich schopností v každé fázi vývoje.

Mezi hlavní metody výchovné práce patří hra a cílený rozvoj tělesného a smyslového vnímání na základě prožitku. Poznatky jsou dětem předkládány v logických souvislostech, ve kterých se propojují všechny oblasti předškolního vzdělávání zakotvené v Rámcově vzdělávacím programu. Za významnou roli při procesu rozvoje dítěte považujeme vzor pozitivních vztahů mezi dospělými, a to zejména v oblasti spolupráce a vzájemného respektu.