Platby v MŠ

Školné a stravné je nutno platit zvlášť!
SPLATNOST
-do 15. v měsíci.

Školné:
Číslo účtu MATEŘSKÁ ŠKOLA:  231 901 228/0300
každý měsíc se platí 850,-Kč 

Od školného jsou osvobozeny děti poslední rok před začátkem školní docházky a to i v případě, že mají odklad školní docházky.


Stravné:
Číslo účtu ŠKOLNÍ JÍDELNA:  181 803 768/0300
Stravné se platí zálohově bankovním převodem do 15.dne v měsíci.

Cena stravného dle věkových kategorií:

         3 - 6 let         756,- Kč
         7 - 10 let       798,- Kč

Pro zařazení strávníků do věkových skupin je rozhodující dosažení věku ve školním roce / do 31. srpna /, bez ohledu na to, zda tohoto věku dosáhli dříve nebo až poslední den šk. roku.

VARIABILNÍ SYMBOL
Vám byl přidělen při nástupu dítěte do MŠ a zůstává stejný po celou dobu (stejný pro platbu školného i stravného).